Všeobecné obchodní podmínky

1. Internetové stránky www.profikariera.cz jsou provozovány fyzickou osobou Ing. et Mgr. Kateřinou Pavlíkovou, IČ: 87385023 (dále jen „Poskytovatel“). Poskytovatel nabízí poradenskou činnost při přípravě, resp. vypracování životopisu, motivačního dopisu, nebo pohovoru nanečisto podle objednávek zákazníka (dále jen „Zákazník“).
2. Je-li Zákazníkem spotřebitel (osoba, která služby Poskytovatele neobjednává v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li Zákazníkem podnikatel a služby Poskytovatele objednává v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).
3. Zákazník provádí objednávku služby vyplněním a následným odesláním objednávky na internetových stránkách prostřednictvím kontaktního pole nebo zasláním emailu na adresu Poskytovatele Info@profikariera.cz. Objednávka služby Poskytovatele je nezávazná. Poskytovatel si vyhrazuje právo objednávku služby Zákazníkovi odmítnout, a to zejména tehdy, obsahuje-li objednávka služby neúplné, nesprávné, nepravdivé nebo rozporuplné údaje.
4. Po odeslání objednávky zašle Poskytovatel Zákazníkovi elektronickou poštou zálohovou fakturu na objednanou službu. Objednávka Zákazníka je považována za závaznou až po řádném a včasném uhrazení zálohové faktury.
5. Po uhrazení této faktury Poskytovatel zašle Zákazníkovi elektronickou poštou dotazník pro vyplnění relevantních údajů pro přípravu životopisu, resp. motivační dopisu v závislosti na objednané službě, a dále Souhlas se zpracováním osobních údajů.
6. Na základě dotazníku a Souhlasu se zpracováním osobních údajů, které Zákazník zašle Poskytovateli elektronickou poštou (případně se Poskytovatel a Zákazník dohodnou na jiném způsobu doručení), připraví Poskytovatel životopis, resp. motivační dopis. V případě objednání pohovoru nanečisto Zákazník dotazník ani Souhlas se zpracováním osobních údajů nezasílá, resp. neuděluje. Zákazník s Poskytovatelem pouze dohodnou termín konání pohovoru nanečisto.
7. Poskytovatel shromažďuje osobní údaje výhradně za účelem přípravy životopisu, resp. motivačního dopisu, případně pohovoru nanečisto a nepředá tyto informace třetím osobám. Nakládání a uchovávání osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. Osobní údaje zákazníka Poskytovatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které Poskytovatel o Zákazníkovi uchovává a zpracovává, může Zákazník kdykoliv změnit, a to písemným sdělením Poskytovateli. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu Poskytovateli. Osobní údaje Zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
8. Zákazník souhlasí s úplným zněním zde uvedených všeobecných obchodních podmínek a objednáním služby/služeb potvrzuje přečtení těchto všeobecných obchodních podmínek a zavazuje se tyto všeobecné obchodní podmínky dodržovat.
9. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2010.