Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Společnost PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Thunovská 192/27, 118 00 Praha 1 – Malá Strana  (dále též jen "PROFI CREDIT") tímto poskytuje uchazečům o zaměstnání u společnosti PROFI CREDIT následující informace a poučení týkající se zpracování jejich osobních údajů ze strany společnosti PROFI CREDIT. Toto zpracování Vašich osobních údajů podléhá podmínkám stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále též jen "Nařízení" či "GDPR".

1. Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce:
PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Thunovská 192/27, 118 00 Praha 1 – Malá Strana , adresa pro doručování: nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice
IČ: 618 60 069, DIČ: CZ699005848, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892, Telefonní číslo: 800 166 000, E-mail: proficredit@proficredit.cz, Internetové stránky: www.proficredit.cz.

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Společnost PROFI CREDIT ustanovila funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen "DPO"), na kterého se můžete obrátit s Vašimi dotazy, připomínkami či stížnostmi ve věci zpracování Vašich osobních údajů na e-mailové adrese dpo@proficredit.cz, adresa pro doručování: PROFI CREDIT Czech, a.s., nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice, k rukám DPO.

3.Kategorie dotčených osobních údajů, účely zpracování osobních údajů, právní základ pro zpracování, specifikace oprávněných zájmů správce (společnosti PROFI CREDIT), kategorie příjemců osobních údajů, doba zpracování osobních údajů:

Dotčené osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Bydliště
 • Datum narození
 • Kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa
 • Požadovaná pracovní pozice
 • Potvrzení pohovoru (kdy, čas, kde)
 • Důvody zamítnutí žádosti o zaměstnání


Účel zpracování osobního údaje

 • uzavření konkrétní pracovní smlouvy či některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (včetně provádění výběrového řízení na danou pracovní pozici)

Právní základ pro zpracování

 • plnění a uzavření smlouvy dle čl. 6 bodu 1 písm. b) GDPR
 • oprávněný zájem správce dle čl. 6 bodu 1 písm. f) GDPR

Specifikace oprávněných zájmů správce

 • identifikace uchazeče o zaměstnání (zajištění toho, že bude jednáno s osobou, s níž má být jednáno)

Kategorie příjemců

 • osoby, které jsou v postavení zpracovatele a které poskytují společnosti PROFI CREDIT služby, při kterých dochází ke zpracování těchto osobních údajů (například právní, účetní a daňoví poradci společnosti PROFI CREDIT, personální agentura, prostřednictvím které společnost PROFI CREDIT získala informaci o Vaší osobě a o Vašem zájmu o nabízenou pracovní pozici)

Doba zpracování osobních údajů

 • po dobu konání výběrového řízení na danou pracovní pozici. Pokud dojde mezi Vámi a společností PROFI CREDIT k uzavření pracovněprávního vztahu, budou Vaše osobní údaje dále zpracovávány za podmínek a v rozsahu uvedených v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců.
 • Pokud k uzavření pracovněprávního vztahu nedojde, budou Vaše údaje zpracovávány pouze po dobu 30 dní od skončení výběrového řízení.


Dotčené osobní údaje:

Údaje o Vašem:

 • Vzdělání
 • Kvalifikaci
 • Pracovních zkušenostech

Údaje obsažené ve Vašem:

 • Životopise
 • Pracovním posudku od předchozího zaměstnavatele
 • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) od předcházejícího zaměstnavatele (zápočtový list se vyžaduje pouze od uchazečů, se kterými se řeší podpis pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr)


Účel zpracování osobního údaje

 • uzavření konkrétní pracovní smlouvy či některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (včetně provádění výběrového řízení na danou pracovní pozici)

Právní základ pro zpracování

 • plnění smlouvy dle čl. 6 bodu 1 písm. b) GDPR
 • oprávněný zájem správce dle čl. 6 bodu 1 písm. f) GDPR

Specifikace oprávněných zájmů správce

 • zajištění toho, že daná pracovní pozice bude obsazena osobou s odpovídajícím vzděláním, kvalifikací a pracovními zkušenostmi

Kategorie příjemců

 • osoby, které jsou v postavení zpracovatele a které poskytují společnosti PROFI CREDIT služby, při kterých dochází ke zpracování těchto osobních údajů (například právní, účetní a daňoví poradci společnosti PROFI CREDIT, personální agentura, prostřednictvím které společnost PROFI CREDIT získala informaci o Vaší osobě a o Vašem zájmu o nabízenou pracovní pozici)

Doba zpracování osobních údajů

 • po dobu konání výběrového řízení na danou pracovní pozici. Pokud dojde mezi Vámi a společností PROFI CREDIT k uzavření pracovněprávního vztahu, budou Vaše osobní údaje dále zpracovávány za podmínek a v rozsahu uvedených v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců.
 • Pokud k uzavření pracovněprávního vztahu nedojde, budou Vaše údaje zpracovávány pouze po dobu 30 dní od skončení výběrového řízení.


U uchazečů o zaměstnání na pozici pracovníka ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (podle tohoto zákona je "pracovníkem" osoba, která je s poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru v pracovněprávním vztahu, anebo člen statutárního orgánu nebo správní rady poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, nebo prokurista, pokud se přímo podílí na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, nebo je za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zodpovědná), dochází nad rámec výše uvedeného ke zpracování osobních údajů v následujícím rozsahu:

Dotčené osobní údaje:

 • Doklady a údaje o Vaší odborné způsobilosti, důvěryhodnosti, odborných znalostech a dovednostech ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru (včetně výpisu z rejstříku trestů, jakožto dokladu o Vaší bezúhonnosti, a údajů v něm uvedených)
 • (Tyto osobní údaje se vyžadují pouze od uchazečů, se kterými se řeší podpis pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr)


Účel zpracování osobního údaje

 • plnění zákonné povinnosti správce dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, poskytovat spotřebitelský úvěr pouze tak, že jeho pracovníci splňují podmínky odborné způsobilosti a důvěryhodnost, a že si odborné znalosti a dovednosti udržují
 • plnění zákonné povinnosti správce dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru pořizovat a uchovávat dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění povinností správce stanovených tímto zákonem

Právní základ pro zpracování

 • plnění právní povinnosti dle čl. 6 bodu 1 písm. c) GDPR
 • čl. 10 GDPR, podle kterého zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či souvisejících bezpečnostních opatření na základě čl. 6 odst. 1 GDPR se může provádět, pokud je oprávněné podle práva Unie nebo členského státu poskytujícího vhodné záruky, pokud jde o práva a svobody subjektů údajů.

Kategorie příjemců

 • osobní údaje jsou pro splnění právní povinnosti předávány dozorovému orgánu správce, tj. České národní bance
 • osoby, které jsou v postavení zpracovatele a které poskytují společnosti PROFI CREDIT služby, při kterých dochází ke zpracování těchto osobních údajů (například právní, účetní a daňoví poradci společnosti PROFI CREDIT, personální agentura, prostřednictvím které společnost PROFI CREDIT získala informaci o Vaší osobě a o Vašem zájmu o nabízenou pracovní pozici)

Doba zpracování osobních údajů

 • po dobu konání výběrového řízení na danou pracovní pozici. Pokud dojde mezi Vámi a společností PROFI CREDIT k uzavření pracovněprávního vztahu, budou Vaše osobní údaje dále zpracovávány za podmínek a v rozsahu uvedených v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců.
 • Pokud k uzavření pracovněprávního vztahu nedojde, budou Vaše údaje zpracovávány pouze po dobu 30 dní od skončení výběrového řízení.


U uchazečů o zaměstnání, jehož výkon ve společnosti PROFI CREDIT vyžaduje dispozice s finančními částkami, dispozice s cenným majetkem společnosti, který by mohl být odcizen, kontakt s citlivými informacemi nebo je zde značné bezpečnostní riziko (seznam těchto pracovních pozic je uveden ve vnitřním předpise společnosti PROFI CREDIT), dochází nad rámec výše uvedeného ke zpracování osobních údajů v následujícím rozsahu:

Dotčené osobní údaje:

 • Výpis z rejstříku trestů, jakožto doklad o Vaší bezúhonnosti a údaje obsažené v tomto výpisu


Účel zpracování osobního údaje

 • uzavření konkrétní pracovní smlouvy či některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (včetně provádění výběrového řízení na danou pracovní pozici)

Právní základ pro zpracování

 • oprávněný zájem správce dle čl. 6 bodu 1 písm. f) GDPR ve spojení s čl. 10 GDDPR, podle kterého lze zpracovávat osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či souvisejících bezpečnostních opatření na základě čl. 6 odst. 1 GDPR pokud je to oprávněné podle práva Unie nebo členského státu poskytujícího vhodné záruky, pokud jde o práva a svobody subjektů údajů.
 • ustanovení § 30 odst. 2 a § 316 odst. 4 písm. h) zákoníku práce, podle kterého je zaměstnavatel oprávněn vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od uchazeče od zaměstnání nebo od jiných osob pouze údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy, a že zaměstnavatel je oprávněn od zaměstnance vyžadovat informace o trestněprávní bezúhonnosti, pokud je proto dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a pokud je to přiměřené

Specifikace oprávněných zájmů správce

 • zajištění toho, že daná pracovní pozice bude obsazena bezúhonnou osobou

Kategorie příjemců

 • osoby, které jsou v postavení zpracovatele a které poskytují společnosti PROFI CREDIT služby, při kterých dochází ke zpracování těchto osobních údajů (například právní, účetní a daňoví poradci společnosti PROFI CREDIT, personální agentura, prostřednictvím které společnost PROFI CREDIT získala informaci o Vaší osobě a o Vašem zájmu o nabízenou pracovní pozici)

Doba zpracování osobních údajů

 • po dobu konání výběrového řízení na danou pracovní pozici. Pokud dojde mezi Vámi a společností PROFI CREDIT k uzavření pracovněprávního vztahu, budou Vaše osobní údaje dále zpracovávány za podmínek a v rozsahu uvedených v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců.
 • Pokud k uzavření pracovněprávního vztahu nedojde, budou Vaše údaje zpracovávány pouze po dobu 30 dní od skončení výběrového řízení.


Na základě Vašeho souhlasu pak mohou být Vaše osobní údaje dále zpracovávány za následujícími účely a za následujících podmínek (souhlas je udělován samostatně elektronicky v odpovědním formuláři k inzerované pracovní pozici na internetových stránkách Společnosti či e-mailem, nebo písemně v samostatném dokumentu):

Dotčené osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Bydliště
 • Údaje obsažené ve Vašem životopise


Účel zpracování osobního údaje

 • kontaktování uchazeče s nabídkou zaměstnání ze strany společnosti PROFI CREDIT

Právní základ pro zpracování

 • souhlas uchazeče dle čl. 6 bodu 1 písm. a) GDPR

Kategorie příjemců

 • osoby, které jsou v postavení zpracovatele a které poskytují společnosti PROFI CREDIT služby, při kterých dochází ke zpracování těchto osobních údajů (například právní, účetní a daňoví poradci společnosti PROFI CREDIT)

Doba zpracování osobních údajů

 • po dobu existence souhlasu – souhlas je udělován na dobu 3 let ode dne jeho poskytnutí


Dotčené osobní údaje:

 • Ověřování informací o Vašich pracovních zkušenostech a o předchozím zaměstnání u Vašich předchozích zaměstnavatelů a zpracování těchto údajů o Vaší osobě, včetně údaje o Vašem zájmu o zaměstnání u společnosti PROFI CREDIT Czech a.s.


Účel zpracování osobního údaje

 • plnění a uzavření konkrétní pracovní smlouvy či některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Právní základ pro zpracování

 • souhlas uchazeče o zaměstnání dle čl. 6 bodu 1 písm. a) GDPR

Kategorie příjemců

 • Vaši předchozí zaměstnavatelé

Doba zpracování osobních údajů

 • po dobu existence souhlasu – souhlas je udělován na dobu 6 měsíců ode dne jeho poskytnutí


4. Vaše osobní údaje nebudou, až na případ popsaný níže, předávány do třetích zemí či mezinárodním organizacím.

 • V případě Vaší reakce na volnou pracovní pozici ve společnosti PROFI CREDIT na portálech Jobs.cz, Prace.cz a Práce za rohem nebo na kariérních stránkách společnosti PROFI CREDIT mohou být Vaše osobní údaje v omezeném rozsahu zpracovány i mimo EU (prostřednictvím dalších zpracovatelů, jejichž seznam naleznete zde: https://www.lmc.eu/cs/seznam-dodavatelu/).

5. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů:

Zpracovávané osobní údaje o Vaší osobě pocházejí z následujících zdrojů:

 1. Osobní údaje získané přímo od Vaší osoby,

 2. Osobní údaje získané od personálních agentur, které jsou oprávněny předávat údaje o Vaší osobě společnosti PROFI CREDIT Czech a.s.

 3. Osobní údaje získané od třetích osob (například Vašich bývalých zaměstnavatelů), které jsou oprávněny předávat údaje o Vaší osobě společnosti PROFI CREDIT Czech a.s.

 4. Osobní údaje získané z veřejně přístupných zdrojů, zejména ze sociálních sítí (LinkedIn).

6. Další práva, která (jakožto subjekt údajů) máte na základě Nařízení:

 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 • Máte právo na přístup k osobním údajům, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • Máte právo na opravu osobních údajů, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • Máte právo na výmaz osobních údajů ("právo být zapomenut"), a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení.

Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 Nařízení;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Máte právo na omezení zpracování, a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

 • Správce má oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování subjekt údajů, a to za následujících podmínek:
  Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.
 • Máte právo na přenositelnost údajů, a to za následujících podmínek:
  Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
  a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a
  b) zpracování se provádí automatizovaně.
  Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost údajů není dotčen článek 17 Nařízení. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Právem na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • Máte právo vznést námitku, a to za následujících podmínek:
  Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 Nařízení, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.
 • Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a to za následujících podmínek:
  Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí:
  a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
  b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
  c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

V případech uvedených pod písm. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí. Rozhodnutí uvedená v předchozím odstavci se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 Nařízení, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) Nařízení a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.
Při zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání u společnosti PROFI CREDIT nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 • Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů. V oznámení se za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm přinejmenším informace a opatření uvedené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d) Nařízení. Toto oznámení se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:
  a) správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;
  b) správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů se již pravděpodobně neprojeví;
  c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.

Jestliže správce dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení osobních údajů ještě neoznámil, může dozorový úřad po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušení bude mít za následek vysoké riziko, požadovat, aby tak učinil, nebo může rozhodnout, že je splněna některá ze shora uvedených podmínek, za kterých se oznámení nevyžaduje.

Pokud dojde mezi Vámi a společností PROFI CREDIT k uzavření pracovněprávního vztahu, budou Vaše osobní údaje dále zpracovávány za podmínek a v rozsahu uvedených v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců.

Informace o zpracování OÚ uchazečů 16.9.2019_v2